2014/04/26

이도(Ido) 공부 - 초급 #8

De Ido por omni

나열

serio 나열 rango 순위
unesma 첫 cetera 나머지의 lasta 마지막의
sequar 따르다 preirar 앞서가다

2 sequas 1 e preiras 3. 2는 1 다음에 오고 3 앞에 온다.

avana 앞 meza 중간 dopa 뒤
centro 중심 limito 극, 가장자리

-op

-씩, 분배

duope 둘 씩, betelope 한 병 씩, jornope 매일, pokope 가끔씩

vendar betelope 병 단위로 팔다

L'anciena urbo L'anciena parti di nia urbo existas ja depos la mez-epoko. Olim komto invitabis komercisti, por ke li establisez su an la komercala strado; nam la komerco bezonis merkati. Richa komercisti sequabis l'invito, e balde li konstruktabis urbo e fortifikabis ol per muri. La butiki divenis plena. Anke kelka mestieristi, exemple bakisti, buchisti, masonisti, seruristi, taliori ed altri venis. Pokope la mestieri florifis. An la rivero habitis la peskisti e la tanagisti; en streta stradeto la shuifisti fasonis la ledro. La menuzisto fabrikis mobli en sua laboreyo, e la veturifisto veturi. En altra stradeto la texisti texis la telo o la lano, quan la homini filigabis. La potifisto e la forjisto ne darfis mankar. Quon la mastro fabrikabis, ton lu expozis avan sua domo o dop la fenestro. Olca divenis ilua vetrino. Dum la merkato-dio granda turbo esis sur la merkato-placo. Omna komercisto e mestieristo ofris vende sua vari. La rurani vendis ligno, bestii, farino e c., e kambiis po to vesti, ornivi ed utensili. La mestieri havis ora sulo. Se la triadek-yara milito ne destruktabus multo, ni povus admirar mem plu multa domi anciena dil unesma florifado di nia urbo.

anciena 과거 epoko 시대 mezepoko 중세 komto 영주
rivero 강
peskar 낚시하다 peskisto 어부
ledro 가죽 tanagisto 무두장이
bakar 굽다 bakisto 베이커
buchar 도살하다 buchisto 도살업자
masonar 석조 masonisto 석공
shuo 신발
seruro 좌물쇠
talioro 재단사
invitar 초대하다
komerco 상업 komercisto 상인
establisar 설립하다, 확고히 하다
strado 거리 edifico 건물
bezonar 필요하다
merkato 시장 merkato-dio 장날 placo 광장 merkato-placo 시장, 장터
mestiero 공예
streta 좁은 larja 넓은
fasonar 만들다, 빚다
karpentisto 목수 menuzisto 소목장이 fabrikar 제작하다 moblo 가구
veturo 수레, 차
filo 실 filigar 실을 뽑다
texar 천을 짜다 texisto 방직공 telo 리넨 lano 모직
poto 용기 forjisto 대장장이
mankar 없다, 결핍
expozar 공개하다, 드러내다
vetrino 진열장
turbo 군중
ofrar 내놓다 varo 물품
e. c. = e cetere/e ceteri 기타 등등
kambiar 교환하다, 거래하다
ligno 나무 bestio 짐승 vesto 옷 ornar 장식하다 ornivo 장식품
ora 금 ora sulo 황금의 땅, 기름진 땅?
admirar 감탄하며 보다, 존경하다

2014/04/25

Youkali en Ido 가사


Kantita da Brian Drake

Al fino di la mondo
세계의 끝을 향해서
batelo super sondo
심해 위의 배
vagante sur la ondo
파도 위를 부랑하며
uldie portos ni.
어느 날 우리를 보내줄 것이다.

Ni ad insulo glitas
우리는 한 섬에 닿는다
ma feo qua habitas
하지만 거기의 요정은
jentile nin invitas,
공손히 우리를 초대한다,
'enirez fantazii...'
'낙원으로 오라...'

Youkali permisas onu dezirar
유칼리 갈망을 허락해준다.
Youkali plezurin lasas inspirar
유칼리 즐거움이 생각을 자아내게 한다.
Youkali es ube on egaras omna sucii,
유칼리 모든 걱정을 잊게 해주는 곳이다,
Es lumo en nokto
밤에 빛이 있고
stelo en sturmo
태풍 속에 별이 있어
guidanta ni.
우리를 안내하는 곳.
Yen Youkali.
그곳이 유칼리다.

Youkali esas l'egardo por la vovi kambiit,
유칼리는 서약에 대한 존중이다.
Youkali esas la lando di amori jurit,
유칼리는 사랑의 맹세의 땅이다.
l'espero qua lojas en omna kordii vivant,
모든 살아있는 가슴에 머무르고 있는 희망이고
la salvo quan ni singladie vartas esperant.
우리가 매일 기다리는 구원이다.

Youkali permisas onu dezirar
유칼리 갈망을 허락해준다.
Youkali plezurin lasas inspirar
유칼리 즐거움이 생각을 자아내게 한다.
Ma revo es nur fantazii,
하지만 상상은 환상일 뿐이다.
Ne esas irga Youkali.
유칼리란 없다.
Ya revo es nur fantazii,
물론 상상은 환상일 뿐이다.
Ne esas irga Youkali.
유칼리란 없다.

E vivo omnin tiras.
그리고 삶은 모두를 끌어당긴다.
Tedante omni iras.
지친 채 모두가 움직인다.
Ma anmo ya aspiras
하지만 영혼은 역시 열망한다
E serchas fantazii.
그리고 낙원을 찾는다.

De tero fatigita
지친 땅 속에서
ni trovos la celita
우리는 감춰진,
sonji enterigita
묻혀진 꿈을 찾을 것이다,
en ula Youkali.
어느 유칼리에서.

...

2014/04/22

이도(Ido) 공부 - 초급 #7

De Ido por omni

수식

8 + 2 = 10         ok plus du esas dek
8 - 2 = 6ok minus du esas sis
8 * 2 = 16ok per du esas dek-e-sis
8 / 2 = 4ok sur du esas quar
8^2ok potenco dua
8의 세제곱근radiko tria de ok

단위

mezuro 측정 unajo 단위
quanto 양 grado 정도
metro 미터 litro 리터 kilogramo 킬로그램 grado Celsio 섭씨

ponto longa de 100 metri 100미터 길이의 다리

-im

 등분을 나타낸다.

duimo 2분의 1
ok kloki e tri quarimi 8시 45분
Mea hundo esas preske duime tam granda kam tua. 내 개는 거의 네 개 크기의 반이다.

-opl

 배수를 나타낸다. duopla 더블

« 인용부호 »

 인용 또는 대화를 나타낼 때에 쓰기도 한다.

― 인용대쉬

 화자가 봐뀜을 나타낸다.

En la hoteloFine, yen la hotelo – ol stacas 1345 metri super la maro


Dum nia unesma migrado sur la montaro ni arivis due pos 9 hori an la monto-lago e ni nun acensas a la hotelo, por pasar ibe la nokto. Fine, yen la hotelo. Ol stacas 1345 metri super la maro. En la teretajo, apud la enireyo sinistre, esas la kontoro. «Ka vi povas recevar du chambri?» – «Yes, siori, en qua etajo vi deziras lojar?» – «Ni preferas la triesma etajo.» – «Ka mi darfas demandar via nomi?» – «Ni nomesas Helmut e Gertrud Naumann. Qua precon vu demandas?» – «Du mark po un chambro e po dio.» – «To ne esas tro chera.» – «Voluntez sequar me. Numeri 37 e 38 esas libera.» – «Ni enirez. Bela chambri kun ampla vido sur la monti e vali dil cirkumajo.» – «Hike esas la klosheto elektrala. La chambristino venos, se vu sonigos unfoye: pos dufoya sonigo la servistulo venos.» – «Bone.»
Nun ni decensas ad la manjo-salono. La supeo esas pronta. Kelka gasti ja sidas an la tablego. Ol esas belete kovrita. Cirkum la porcelan-plado jacas kultelo, forketo, kuliero e bokotuko. «Garsono, adportez a ni un botelo de Rhen-vino e du glasi.» Me komendas duima hanulo kun legumo e desero. La manjajo esas tre bona. «Garsono, pagar!» – «La duopla supeo kustas: du mark per du esas quar mark, pluse vino po tri mark, 4 plus 3 esas 7 mark.» – «Voluntez vekigar ni ye quar kloki; ni volas vidar la sun-levo. Bona nokto!»

hotelo 호텔
finar 끝나다 fine (동사를 꾸밀 때) 마지막으로, (절을 꾸밀 때) 마침내
pasar 지나가다, 지내다
maro 바다
teretajo 지상
sinistra 왼 dextra 오른
kontoro 사무실
etajo 층
demandar 묻다, 요구하다 respondar 대답하다
nomesar = esar nomata 불리다 Me nomesas Vagn 내 이름은 방이다
preco 가격 
chera 비싼 chipa 싼
nombro 수 nomero 번호 cifro 숫자
ampla 풍만한
-et 작음을 나타내는 접미사; 지소사 klosho 종 klosheto 벨 beleta 예쁜
sonar 소리내다
servar 시중들다 servisto 호텔 종업원
garsono 웨이터
Rheno 라인강
gasto 손님
komendar 주문하다
pagar 지불하다
kovrar 덮다, 씌우다
porcelano 사기 porcelan-plado 사기그릇
kultelo 식칼 forketo 포크 kuliero 스푼 bastoneti 젓가락?
boko 입 tuko 천 bokotuko 냅킨
legumo 야채 desero 후식
vekar 깨다
levar 들어올리다 sun-levo 해돋이

2014/04/21

이도(Ido) 공부 - 초급 #6

Ek Ido por omni

de

 이도 문법 강의에서 명사의 수를 나타내는 수와 수량사에 대해서 보았다.

기수 zero, un, du, ...
서수 unesma, duesma, ...
수량사 plura, poka, multa, sama, altra, ...

수와 수량사를 명사 앞에 오게 함으로써 특정명사 불특정명사를 모두 꾸밀 수 있다.

불특정
Poka studenti povas lektar la Latina. 학생 몇은 라틴어를 읽을 수 있다.
특정
Privata skoli esas por la poka richi. 사립학교는 소수의 부자들을 위한 것이다.

다른 명사로 수를 나타낼 때에는 de를 쓴다.

tri tasi de teo 차 세 잔
amaso de pomi 사과 한 더미
ok litri de vino 포도주 8리터

경우에 따라서 수량사를 de와 함께 쓸 수 있다.

la poka richi 소수의 부자들
poka de la richi 부자들 중 몇 명

시간

tempo 시간 duro 기간 
kloko 시각 dato 날짜
yaro 년 monato 달 semano 주 dio 일 horo 시 minuto 분 sekundo 초

-ist

 • 직업에 종사하는 사람
  • instruktar 가르치다 instruktisto 교사
  • vendar 팔다 vendisto 판매자
 • 당, 파의 지지자
  • empirikisto 경험주의자 idisto 이도를 사용하는 사람

ge-

남성 여성 모두 포함함을 나타낸다.

spozo 배우자 gespozi 부부
filio 자식 gefilii 아들딸
patro gepatri 부모
onklo 삼촌 geonkli 삼촌, 이모, 고모, ...

para-

피하거나 막음을 나타낸다.

parapluvo 우산
parasuno 양산
fulmino 번개 parafulmino 피뢰침

-estr

장, 지휘자를 뜻한다.
urbestro 시장 skolestro 교장 navestro 선장


Yen la fervoyostaciono Hodie esas la unesma agosto, la komenco di la vakanco. Venerdie ni ankore sidis sur la skolbenki e laboris. Dum la lasta leciono l'instruktisto parolis pri la Nigra Foresto. Omnu ja revis pri obskura abieto-foresti e la migrado sur altaji eskarpa. Me recevis bona atesto e departas camatine kun mea fratino a nia geonkli. La kofro ja esas prontigita; parapluvo, bastono e mantelo esas pronta. Nia patrulo donas a me 200 mark "Til rivido, kara patro; adio, bona matro! Ni skribos balde." Yen la fervoyostaciono! Me serchas la gicheto por komprar du bilieti a Triberg. Li kustas 30 mark. Amaso de voyajanti pulsas sur la kayo. Ni vartas la treno. Nun la konduktoro klamas: "Atenco!" La treno arivas ye 10 kloki. Ni acensas la vagono e trovas bona plaso en libera angulo. Pos 5 minuti la trenestro siflas. La treno movas. Apertez la fenestro, por ke me povez regardar la bela naturo e respirar la fresh aero. Ni vehas rapide. Vespere la treno proximeskas a staciono. "Triberg!"   Ni decensez!   "Yen la bilieto."   "Danko."


vakanco 휴가, 방학
skolo 학교 benko 벤치
lasto 마지막  leciono 레슨
revar 공상에 잠기다
obskura 어두운
abieto 소나무
migrar 이주하다 migrado (철새의) 이주
eskarpa  비탈진
atestar 증언하다
departar 떠나다 arivar 도착하다
matino 아침 camatine 오늘 아침에
kofro 트렁크, 가방 bastono 막대기, 지팡이 mantelo 망토
200 mark = 300 euri (유로화)?
kara 친애하는
fero 철 fervoyo 철도 fervoyostaciono 철도역
gicheto 창구 bilieto 표, 입장권, 승차권 kustar (비용이) ...이다
voyajar 여행하다
pulsar 밀다; 진동하다
kayo 부두, 승강장
treno 기차  vagono 객차, 화물차
konduktoro 승무원
atencar 주의하다
acensar 오르다 decensar 내리다
plaso 자리
libera 자유로운
angulo 각도; 코너
siflar 호각을 불다, 휘파람을 불다
apertar 열다, 펼치다, 개방하다

2014/04/20

이도(Ido) 공부 - 초급 #5

Ek Ido por omni

특정대명사가 가리키는 것이 애매할 경우 il-, el-, ol-로 대상의 성별을 나타낼 수 있다.
 • lu 그 ilu 그 남자 elu 그녀 olu 그것
 • ica 이 ilca 이 남자 elca 이 여자 olca 이것
 • qua ilqua elqua olqua
 • ...

-aj 접미사
 • 명사를 꾸밀 경우 그것으로 만들어진 것을 나타낸다.
  • sukro (설탕) - sukrajo (사탕, 과자, ...)
 • 형용사를 꾸밀 경우 그 성질을 가진 것을 나타낸다.
  • nova (새로운) - novajo (새로운 것)
  • cirkuma (근처의) - cirkumajo (환경)
 • 타동사를 구밀 경우 행동의 대상을 나타낸다.
  • manjar (먹다) - manjajo (음식)
  • sendar (보내다) - sendajo (메시지)
  • traduktar (번역하다) - traduktajo (번역의 원본)
 • 자동사를 꾸밀 경우 행동의 주체를 나타낸다.
  • eventar (일어나다) - eventajo (사건)
  • restar (남다) - restajo (나머지)

-eg 높은 강도를 나타내는 접미사
 • bela 아름다운 belega 매우 아름다운, 화려한

-ey 장소를 나타내는 접미사
 • dormeyo 기숙사
 • vito 포도나무 viteyo 포도원

-eri 기관, 시설을 나타내는 접미사
 • bakar 굽다 bakerio 빵집
 • restorerio 음식점 

-ier 지지, 생산의 주체를 나타내는 접미사
 • pomo 사과 pomiero 사과나무
 • kandelo 양초 kandeliero 촛대

koloro 색
 • blanka 흰 blua 푸른 bruna 갈색 flava 노랑 griza 회색 purpura 자주색 oranjea 오렌지색 reda 빨간 rozea 분홍 verda 초록 violea 보라색

Quale belege la flava cereali stacas sur l'agro!Ica farino esas blanka, ma ita esas griza. Ca floro odoras forte; iti havas bela kolori. Ti qui ne laboras, anke ne devus manjar. Ilca esas richa, ma elta esas povra. Me savas to. Me ne povas komprenar ico. Ni iras a la ruro. Quale belege la flava cereali stacas sur l'agro! Ibe rurano falchas la frumento. Hike du kavali tiras plena veturo. Pomieri stacas sur ica agro; la pomi ne ja esas matura, ma ta prunieri portas multa matura pruni. Dop la vilajo esas viteyo; la vitberi divenas dolca, nam la suno brilas varmege de la cielo sen-nuba. Cirkum la vilajo esas multa legum-gardeni. En ici fazeoli, pizi, karoti, salado e kaulo kreskas. Se la rurano ne kultivus l'agri, l'urbano ne havus nutrivo. Nun ni hungras e durstas. En restorerio ni drinkas taso de kafeo e manjas peco de pano kun butro.

cerealo 곡물 agro 밭
farino 밀가루
floro 꽃
komprenar 이해하다
falchar 베다 frumento 벼
tirar 당기다, 끌다 plena 가득 찬 veturo 차
matura 완숙한
pruno 자두
dolca 단, 달콤한
brilar 빛나다
cielo 하늘 nubo 구름
legumo 야채 fazeolo 강낭콩 pizo 완두콩 karoto 당근 salado 샐러드 kaulo 배추
kreskar 자라다 kultivar 경작하다, 재배하다
urbo 도시 urbano 도시 사람
nutrar 영양분을 공급하다 nutrivo 영양물
taso 컵 kafeo 커피 pano 빵 butro 버터

이도(Ido) 공부 - 초급 #4

Ek Ido por omni 


Lumoza expliko

Quale la metalfilo agas por transportar la novaji tante rapide?


-oz '-로 찬'을 뜻하는 접미사 lumo 빛 lumoza 밝은, 명료한
explikar 설명하다 expliko 설명
filo 선 metalfilo 철사
agar 행동하다, 행동을 취하다
transportar 수송하다
-aj 물건, 표상을 나타내는 접두사 novajo 새 것, 소식 extrema 극도의 extremajo 극단
rapida 빠른
-an 구성원을 나타내는 접미사 ruro 지방, 시골 rurano 시골 사람
stacar 서다
-il 도구를 나타내는 접두사 telegramo 전보 telegramilo 전신기
simpla 간단한
plumo 펜, 깃털
aspektar -처럼 보이다 aspektar quale folo 바보처럼 보이다
tenua 가는, 가느다란
nu 자 그럼!
kaudo 꼬리
fular 밟다
aboyar 짖다
certa 확실한
supozar 가정하다
atingar 닫다
vilajo 마을
dubo 의심, 의문

Du rurani stacas sub la metalfilo di telegrafilo.
"Quale la metalfilo agas por transportar la novaji tante rapide?"
"To esas tre simpla", l'altru respondas. "On tushas una extremajo di ol e l'altra extremajo skribas quale per plumo. Me quik explikos to a tu. Ka tu havas hundo?"
"Yes." – "Quale lu aspektas?"
"Lu esas tenua e havas longa kaudo."
"Nu, kande tu fulas lua kaudo, ka lu ne aboyas?"
"Yes, certe!"
"Nu, supozez, ke tua hundo esus sat longa por atingar Stockholm de tua vilajo. Esas nula dubo, ke lu aboyus en Stockholm, se tu fulus lua kaudo hike. Yen to quo esas la elektrala telegrafilo."